آیا بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم شدند؟