پرداخت وام تا 100 میلیون (2 ضامن) پرداخت وام روی سند ملک تا 4 میلیارد ... تهران و کرج