نیازمند ضامن کارمند یا بازنشسته گواهی کسراز اقساط می‌باشم.