خواستار 60تومن وام با قسط 1600 بدون پرداخت حتی 1000تومن پیش پرداخت