خواستار وام 50 تومن ماهی 1800میتونم قست بدم ضامن هم چک دارم و یه کسر از حقوق