به شدت نیازمند وام بالای 100 ملیون هستم شاغلم و شغلم آزاده مشکلی برای باز پرداختش ندارم