خریدار وام هستم. ترجیحا ۱۰۰ میلیونی. یا کالا یا ازدواج